Interneto svetainės „www.servier.com“ ir www.servier.lt (toliau – Svetainė) naudojimui yra taikomos galiojančios Bendrosios interneto svetainės naudojimosi sąlygos (toliau – Naudojimosi sąlygos).   

Registruodamasis ir naudodamasis Svetaine lankytojas (toliau – Vartotojas) pripažįsta, kad susipažino su galiojančiomis Naudojimosi sąlygomis, be išlygų su jomis sutinka ir prisiima atsakomybę jų laikytis. 

1. Tikslas  

Šioje Svetainėje vartotojams teikiama bendra informacija apie Servier kompanijos veiklą, organizaciją, mokslo tyrimus, žmogiškųjų išteklių politiką, ryšius, produktus, pasiūlymus ir paslaugas ir apie kompanijos naujienas ir įvykius. Reikia pažymėti, kad mes neskelbiame vaikams skirtos informacijos ir neteikiame jiems skirtų paslaugų. 

Svetainėje teikiama vartotojams su sveikata susijusi informacija, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų keliamų tokios informacijos turiniui.  

Vis dėlto, patvirtiname, kad Svetainė nelaikoma  asmens sveikatos priežiūros sistemos dalimi. Todėl joje pateikiama informacija negali būti laikoma lygiaverte sveikatos priežiūros specialisto nuomonei, prilygti jo konsultacijai ar diagnozei. 

Be to, ši informacija negali būti vertinama kaip produktų pardavimo skatinimas ar reklama, neatsižvelgiant į tai, ar juos parduodame Mes, ar mūsų įmonių grupei priklausantys juridiniai asmenys. Kad Vartotojas galėtų gauti visą informaciją apie vieną iš šių produktų, kviečiame juos tiesiogiai susisiekti su juridiniu asmeniu, kuriam priklauso atitinkamo produkto rinkodaros teisės. 

2. Intelektinė nuosavybė  

Mes esame savininkai ir (arba) mums yra leista naudotis visomis Intelektinės nuosavybės teisėmis (įskaitant, bet neapsiribojant prekių, paslaugų ženklais, patentais, autorių teisėmis, teisėmis į duomenų bazę ir visomis kitomis Intelektinės nuosavybės teisėmis), priskirtomis ar esančiomis interneto svetainėje, jeigu nenurodyta kitaip. Visas Interneto svetainėje pateikiamas turinys, įskaitant tekstus, grafiką, piktogramas, atvaizdus, nuotraukas, iliustracijas, garsus, garso ir vaizdo duomenis, Interneto svetainės medžio struktūrą, naršymo planą ir logotipus, jos antraščių dizainą ir išdėstymą, pavadinimus, duomenų bazes, jų struktūrą ir turinį, prekių ženklus, tačiau jais neapsiribojant (toliau – Turinys) yra Mūsų ir (arba), jei taikoma, jos licencijos davėjų ar partnerių nuosavybė, ir jį saugo intelektinę nuosavybę reglamentuojantys įstatymai ar kiti teisės aktai, susiję su teisėmis į atvaizdą. Todėl bet koks atvaizdavimas ar visas arba dalinis atkūrimas be autoriaus arba jų teisėtų savininkų sutikimo yra neteisėtas. Be išankstinio rašytinio Mūsų sutikimo griežtai draudžiama komerciniais tikslais naudoti, atvaizduoti, platinti, atgaminti, pritaikyti, išversti ar transformuoti (visiškai ar iš dalies) Svetainę ir (arba) jos komponentus, dalijantis Interneto svetainės turiniu ir perkelti jį kitą interneto svetainę. 

Visi prašymai suteikti leidimą atgaminti ar atvaizduoti bet kokį Interneto svetainės Turinį turi būti siunčiami – duomenutvarkymas@servier.com.  

Be to, Svetainėje rodomi prekių ženklai ir logotipai yra užregistruoti prekių ženklai ir negali būti naudojami be aiškaus jų savininko, Mūsų, sutikimo. Todėl jų atvaizdavimas, atkūrimas, platinimo ir perplatinimas (visiškai ar iš dalies), remiantis Svetainės elementais, be išankstinio rašytinio jų savininko sutikimo yra autorių teisių pažeidimas. 

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad naudojimasis šia Interneto svetaine nesuteikia Jums jokių teisių į bet kurias šios svetainės Intelektinės nuosavybės teises. Teisės aktų nustatyta tvarka, leidžiama turinį kopijuoti tik asmeninėms reikmėms. 

Bet kuriuo atveju, Vartotojas įsipareigoja išsaugoti ir nukopijuoti kiekvieną nurodą į autorių ar nuosavybės teises, pateiktą visuose jo naudojamuose Interneto svetainės elementuose. 

3. Asmens duomenų tvarkymas 

Mes, veikdami kaip duomenų valdytojas, vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) galime Interneto svetainėje rinkti ir tvarkyti Vartotojų asmens duomenis. 

Vartotojas informuojamas, kad jo asmens duomenys bus naudojami Mūsų ir darbuotojų, kuriems reikia juos žinoti. Mes galime teikti Vartotojo asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia Mums paslaugas (atlieka darbus), pvz., informacinių technologijų įmonės, teikiančios Mums informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir palaikymo paslaugas. Mes, kaip duomenų valdytoja, pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento bei  kitų teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta Vartotojo teisių apsauga. 

Mes taip pat galime teikti Vartotojo asmens duomenis, atsakydama į teismo, teisėsaugos, priežiūros institucijų arba kitų valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų nuostatas ir valstybinių institucijų nurodymus. 

Pagal galiojančius teisės aktus Mes įsipareigojame saugoti Vartotojų asmens duomenis tik tol, kol tai būtina tikslams pasiekti. Mes galime saugoti Vartotojų asmens duomenis ilgiau, jei tai leidžiama arba to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, arba jei tai būtina Mūsų teisėms ir teisėtiems interesams apsaugoti. 

Pasibaigus šiam terminui asmens duomenys ištrinami arba archyvuojami laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos. 

Visa informacija apie Vartotojo asmens duomenų naudojimą yra pateikta šios Svetainės Privatumo politikoje, su kuria galite susipažinti plačiau. 

4. Slapukai 

Vartotojai informuojami, kad lankantis Svetainėje jų naršyklėje gali būti išsaugota arba iš jos atkurta informacija (paprastai slapukų pavidalu). Ši informacija gali būti susijusi su Vartotoju, naudojamos naršyklės tipu, jos naršymo nuostatomis, Interneto svetaine (peržiūrėtais puslapiais, prisijungimo data ir laiku ir kt.) arba galiniu įrenginiu (kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ir kt.) ir visų pirma naudojama tinkamam Interneto svetainės veikimui užtikrinti. 

Slapukai nesuteikia Mums galimybės nustatyti atskiro Vartotojo tapatybės, tačiau Vartotojams lankantis Interneto svetainėje, jie renka apibendrintą informaciją ir suteikia galimybę pritaikyti žiniatinklyje individualų, atsižvelgiant į asmeninius poreikius, turinį.Saut de page 

Mes įsipareigojame neperduoti slapukų turinio trečiosioms šalims, išskyrus atvejį, kai Mes privalome tai atlikti teismo, teisėsaugos, priežiūros institucijų arba kitų valstybinių institucijų prašymu ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų nuostatas ir valstybinių institucijų nurodymus. Prisijungęs prie Svetainės, Vartotojas aiškiai paraginamas duoti sutikimą dėl Interneto svetainėje naudojamų slapukų. 

Panašiai, kai Vartotojas spusteli socialinių tinklų (pavyzdžiui, „Twitter“, „Facebook“ arba „LinkedIn“) logotipus, esančius svetainėje, ir jei jis patvirtina, kad nori gauti slapukus naršant, šie socialiniai tinklai jo įrangoje taip pat gali palikti savo slapukus. 

Vartotojas gali užblokuoti visų ar tam tikrų slapukų naudojimą arba ištrinti pirmiau naršyklėje įdiegtus slapukus: 

– per slapukų valdymo konfigūravimo priemonę, kuria naudodamasis jis gali gauti išsamią informaciją apie kiekvieną naudojamų ir (arba) Svetainėje esančių slapukų kategoriją ir valdyti jų nuostatas; 

– pakeitęs naršyklės parametrus, peržiūrėjęs naudojamos interneto naršyklės pagalbos meniu („Microsoft Internet Explorer“, „Apple Safari“, „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Opera“ ir kt.), tai yra priimti visus slapukus ar jų atsisakyti, gauti informaciją apie įrašomą slapuką, peržiūrėti jo galiojimą, trukmę ir turinį ir periodiškai ištrinti slapukus. 

Užblokavus ar ištrynus tam tikrų tipų slapukus gali būti sunkiau naudotis tam tikromis Interneto svetainės funkcijomis ar puslapiais arba jie gali tapti nebeprieinami, be to, gali būti nutrauktas tam tikrų Interneto svetainėje siūlomų paslaugų teikimas, ir Mes už tai neatsakome.  

5. Svetainės naudojimas 

Vartotojai įsipareigoja interneto svetainę naudoti: 

 • pagal jos numatytą paskirtį; 
 • asmeninėms reikmėms, išskyrus bet kokią komercinę ar reklamos veiklą ar profesiniais, reklamos, rinkodaros ar komerciniais tikslais; 
 • vadovautis autorių teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises ginančiais įstatymais, įsipareigoja išsaugoti visas nuorodas į autorių ar kitas intelektinės nuosavybės teises, paminėtas visuose naudojamuose Interneto svetainės elementuose; 
 • nenaudojant robotų arba kitų automatizuotų priemonių jungtis arba naudotis interneto svetaine ir nebandant trikdyti svetainės darbo; 
 • nemėgintini Interneto svetainės kopijuoti, visiškai ar iš dalies atgaminti, padaryti ją prieinamą ar platinti, arba bet kokiomis priemonėmis ja dalytis su atitinkamo leidimo neturinčiomis trečiosiomis šalimis. 

Be to, Interneto svetainėje informacija teikiama ne sutarties pagrindu ir negali būti laikoma paslaugų ar produktų siūlymu. 

Jokia pateikta informacija dėl joje nurodytų produktų ir paslaugų nėra laikoma Mūsų patvirtinimu, garantija ar įsipareigojimu. 

Be to, Vartotojas informuojamas, kad Interneto svetainėje paskelbta informacija negali būti laikoma lygiaverte medicininiams patarimams ir negali pakeisti sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialisto konsultacijos. Todėl Vartotojams jokiomis aplinkybėmis nerekomenduojama naudoti šios informacijos diagnozuoti sau ligą ar pasiskirti sau gydymą, Mes rekomenduojame kreiptis į sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistą, turintį teisę konsultuoti sveikatos priežiūros klausimais.  

Mes negalime būti laikomi atsakingi už sprendimus, priimtus remiantis bet kokia Interneto svetainėje pateikta informacija, ar pasekmes, kurios kyla trečiosioms šalims ją naudojant. 

Be to, reikia pažymėti, kad kiekvienas Interneto svetainės Vartotojas yra atsakingas už tinkamų saugos priemonių taikymą ir savo duomenų ir (arba) programų apsaugą nuo internete esančių virusų patekimo. 

6. Svetainės informacijos tikslumas ir išsamumas 

Visa Svetainėje Vartotojams pateikiama informacija pateikiama „tokia, kokia yra“, be jokių garantijų, nei aiškiai, nei numanomai, įskaitant, bet neapsiribojant, prekine kokybe, tinkamumu konkrečiam naudojimui ar nesant autorių teisių pažeidimų. 

Mes stengiamės užtikrinti, kad Svetainėje būtų skelbiama tiksli ir atnaujinta informacija.Tačiau, tai jokiu būdu Vartotojams negarantuoja Svetainėje pateikiamos informacijos ir turinio teisingumo, išsamumo, tikslumo ar visapusiškumo ir Mes pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo ją pakeisti ar koreguoti Interneto svetainėje skelbiamos informacijos ir dokumentų turinį. 

Todėl Mes neprisiimame atsakomybės už Svetainėje pateiktos informacijos netikslumus, pakeitimus, ypač pasikeitus įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimams, ir už jokią žalą, kurią lėmė nesąžiningas trečiosios šalies įsikišimas, ypač kai tai dėl to gali būti pakeista Interneto  

Atsižvelgiant į tai, Mes negalime būti laikomi atsakingi už šios Interneto svetainės turinį ar pasekmes, kurios gali kilti Vartotojui ja naudojantis, ar už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kuri gali kilti prisijungus prie Interneto svetainės ar ja naudojantis, arba dėl to, kad prie Interneto svetainės neįmanoma prisijungti. 

7. Interneto svetainės modifikavimas 

Mes pasiliekame teisę keisti Interneto svetainės turinį, Interneto svetainėje ir šiose Bendrosiose naudojimosi sąlygose pateiktus duomenis ar informaciją, visų pirma siekdami laikytis visų naujų galiojančių standartų, įstatymų ir (arba) reglamentų ir (arba) arba pagerinti Interneto svetainės veikimą. 

Tokiu atveju pakeistos Bendrosios naudojimo sąlygos įsigalioja nuo jų paskelbimo internete dienos. 

Todėl Vartotojui rekomenduojama reguliariai peržiūrėti Svetainės Naudojimosi sąlygas. 

8. Svetainės prieinamumas 

Mes siekiame užtikrinti, kad Interneto svetainė būtų Vartotojams prieinama 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Tačiau Mes negalime garantuoti, kad Interneto svetainė bus nuolat veikianti ir prieinama. 

Todėl Mes pasiliekame teisę bet kada iš anksto neįspėję ir be jokios kompensacijos atšaukti, apriboti, sustabdyti arba laikinai panaikinti galimybę prieiti prie Interneto svetainės, jos funkcijų ar jos (jų) dalies, taip pat galimybę naudotis visomis ar tam tikromis Interneto svetainėje siūlomomis paslaugomis dėl bet kokios priežasties, ypač atliekant techninę priežiūrą, susidarius nenugalimos jėgos aplinkybėms ar įvykus nenumatytam nelaimingam atsitikimui, dėl IT problemų, sunkumų, susijusių su ryšių tinklų struktūra ar bet kokių kitų techninių sunkumų. 

Nepaisant visų priemonių, kurias naudojame Mes ir mūsų techninių paslaugų teikėjai, Vartotojas informuojamas, kad interneto tinklas nėra patikimas, visų pirma kalbant apie santykinį duomenų perdavimo saugumą, dėl negarantuoto prieigos prie svetainės tęstinumo, duomenų perdavimo greičio ir virusų plitimo. Taip pat reikia pažymėti, kad interneto tinkle ir IT bei telekomunikacijų sistemose pasitaiko klaidų ir jų veikimas gali nutrūkti ar sutrikti. 

Taigi, Mes nesuteikiame jokių garantijų ir negalime būti laikomi atsakingais už bet jokią žalą, kurią gali lemti nurodyti interneto tinklo, ir ypač IT bei telekomunikacijų sistemų naudojimo būdai (sąrašas neišsamus): 

 • netinkamas visų duomenų ir (arba) informacijos perdavimas ir (arba) priėmimas internetu; 
 • įsilaužimas iš išorės arba kompiuteriniai virusai; 
 • visos priėmimo įrangos ar ryšio linijų gedimas; 
 • bet koks kitas interneto tinklo veikimo sutrikimas, dėl kurio negali veikti Svetainė. 

9. Mūsų atsakomybė 

Mes negalime būti laikomi atsakingais už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, pvz., visų duomenų praradimą ar sugadinimą, programų praradimą, prarastą pelną ar veiklos nuostolius, kuriuos patyrė Vartotojas ar bet kuri trečioji šalis (sąrašas neišsamus), kurie kilo prisijungus prie Interneto svetainės, joje naršant, naudojantis Interneto svetainės ir su ja susijusių Interneto svetainių turiniu, arba dėl to, kad Vartotojams Interneto svetainėje pateiktu turiniu, informacija ar paslaugomis neįmanoma naudotis. 

Tai yra, Mes atsisakome prisiimti atsakomybę už bet kokią žalą, kurią lėmė: 

 • spausdinimo ar formatavimo klaida, netikslumas ar praleidimas, susijęs su Interneto svetainėje pateikta informacija; 
 • apgaulingas trečiosios šalies įsilaužimas, kurį įvykdžius buvo pakeista Interneto svetainėje pateikta informacija, dokumentai ar kiti elementai; 
 • bet kurio asmens prisijungimas prie Svetainės ar atvejis, kai nėra galimybės ją pasiekti; 
 • Vartotojo IT įrangos gedimas, netinkamas veikimas ar nesuderinamumas; 
 • trukdžiai tinkluose, per kuriuos suteikiama prieiga prie Interneto svetainės, visiškas ar dalinis interneto svetainės neprieinamumas, ypač dėl telekomunikacijų veikimo; 
 • visų rūšių kompiuterinių virusų (trojos, kt.) platinimo arba atsiradimo Svetainėje, kurie gali plisti į Vartotojo kompiuterinę įrangą; 
 • bet kokios tiesiogiai ar netiesiogiai Interneto svetainėje gautos informacijos taikymas ar naudojimas, joje paminėto produkto naudojimas. 

Mes tiesiogiai ar netiesiogiai neatsakome jei naudodamasis Internetinės svetainės informacija pažeidžia patentą, autorių teises ar registruotą prekės ženklą. 

10. Vartotojo atsakomybė 

Jeigu Vartotojas platina Interneto svetainės turinį, neatsižvelgiant į to turinio rūšį, jis įsipareigoja nepažeisti įstatymams, viešajai tvarkai ar padorumui prieštaraujančių veiksmų, nepateikti įžeidžiančių ar diskriminuojančių pastabų, šmeižto, negrasinti asmeniui ar asmenų grupei ir kitaip nepažeisti autorių teisių, teisių į atvaizdą, privatų kitų žmonių gyvenimą, medicininę ar korespondencijos paslaptį. Už bet kokį šio įsipareigojimo pažeidimą jam gali kilti teisinė atsakomybė. 

Apskritai, Vartotojas įsipareigoja elgtis pagarbiai, ypač kitų Interneto svetainės narių atžvilgiu. 

Vartotojas yra informuojamas, kad kompetentingoms institucijoms pareikalavus, Mes  turime teisę perduoti visus prisijungimo duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti Vartotojo tapatybę, teisėsaugos institucijoms, jei paaiškėja, kad jis atliko neteisėtą veiką. 

11. Hiperteksto nuorodos 

Šioje Svetainėje gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių skelbiamas svetaines. Pažymime, kad hiperteksto nuorodos, nukreipiančios į trečiosios šalies interneto svetainę, jokiu būdu nereiškia, kad Mes patvirtiname atitinkamą trečiosios šalies interneto svetainę ar jos turinį. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių interneto svetainių, todėl Mes neprisiimame teisinės atsakomybės už šių interneto svetainių turinį ir bet kokias kitas kylančias teisines pasekmes, kurios kyla Vartotojui jomis naudojantis. 

Be to, Mes negalime būti laikomi atsakingi už trečiųjų šalių pateiktą informaciją, nuomones ir rekomendacijas. 

Vartotojas prisijungia prie trečiųjų šalių interneto svetainių ir jomis naudojasi išimtinai savo atsakomybe, rizika ir laikydamasis tose interneto svetainėse galiojančių naudojimo sąlygų. 

Todėl Vartotojams, pateikiant asmens duomenis, rekomenduojama susipažinti su šių interneto svetainių naudojimo ir konfidencialumo užtikrinimo sąlygomis. 

12. Taikomi įstatymai 

Galiojančios Naudojimosi sąlygos yra parengtos laikantis Prancūzijos įstatymų tiek esminių, tiek formalių taisyklių požiūriu. Visi ginčai yra svarstomi teismuose, priklausančiuose Paryžiaus (Prancūzija) jurisdikcijai. 

Bet kokių taisyklių taikymas, apribojantis visapusišką Prancūzijos įstatymų veikimą įstatymų konflikto atveju, pagal šį dokumentą yra negalimas. Dėl to visiems Vartotojams, kurie lankosi Svetainėje ir kurie naudoja visą arba dalį jos funkcijų, taikomi Prancūzijos įstatymai. 

Esant neatitikimams tarp informacijos, skelbiamos svetainės versijoje prancūzų kalba ir šios svetainės versijoje lietuvių kalba, precedentas teikiamas informacijai, skelbiamai versijoje prancūzų kalba. 

13. Teisiniai rekvizitai 

Svetainę www.servier.lt publikuoja 

 UAB „Servier Pharma“, 

Įmonės kodas 300088003 
Konstitucijos pr. 7, LT-09308, VILNIUS 
Telefonas (5) 2638628 
Faksas (5) 2638618