LIETUVA: Perleistų verčių atskleidimas

Sveikatos priežiūros specialistams (toliau – SPS) bei sveikatos priežiūros organizacijoms (toliau – SPO) perleistų verčių atskleidimo procedūra yra dalis skaidrumo politikos, vykdomos Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) ir Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos (toliau - IFPA).

„Servier“ laikosi ir visapusiškai remia tikslus, kurių siekiama šia savireguliacijos iniciatyva.

Farmacijos kompanijos turi bendradarbiauti su medicinos bendruomene siekiant tobulinti mokslines žinias bei gerinti pacientų priežiūrą. Šis bendradarbiavimas – tai nuolatinis SPS ir SPO tam skiriamas darbas / laikas / įsitraukimas į procesą, pavyzdžiui, organizuojant bei prižiūrint atliekamus klinikinius tyrimus. Šių perleistų verčių atskleidimas suteiks galimybę geriau susipažinti su „Servier“ vykdomu bendradarbiavimu.

IFPA pateikia papildomą informaciją susijusią su informacijos atskleidimo principais, taikomais vietinėms farmacijos kompanijos.

Lietuvoje perleistų verčių sąrašą galima rasti čia.

  • 2016 kalendorinius metus
  • 2017 kalendorinius metus
  • 2018 kalendorinius metus
  • 2019 kalendorinius metus

Šis pranešimas yra parengtas atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą metodologinį pranešimą bei vadovaujantis IFPA SPS / SPO Informacijos atskleidimo kodeksu. Veiksmai, įvardinti šiame dokumente, apima visus verčių perleidimus, atliktus „Servier“ grupės įmonių vietos mastu ar kitose valstybėse už šiuos ataskaitinius laikotarpius.

Jūs galite susisiekti su mumis bet kokiu klausimu, susijusiu su šiame pranešime pateikta informacija, taip pat rasti daugiau informacijos apie „Servier“ atskleidžiamas perleistas vertes kitose valstybėse.

 


 

LITHUANIA: Disclosure of Transfers of Values

The disclosure of transfers of values to Healthcare Professionals (HCP) and Healthcare Organisation (HCO) is part of the transparency initiative developed by the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations and the Innovative Pharmaceutical Industry Association (IFPA).

Servier adheres and fully supports the objectives promoted through this self-regulatory initiative.

Pharmaceutical companies have to interact with the medical community in order to advance scientific knowledge and improve patient care. These interactions regularly imply important work/time/involvement from HCP and HCO, like for example the setting and follow up of clinical trials. The outcome of this publication will contribute to provide a better insight on our interactions.

The IFPA proposes additional information on the publication principles followed by pharmaceutical companies locally.

For LITHUANIA, the publication of Servier’s transfers of values is available here:

This publication has been prepared in accordance with the Lithuanian methodological note and the requirements of the IFPA Code. The interactions listed in this document include all transfers of values made by all companies of the Servier Group, locally or from foreign countries.

You can contact us for any question in the information provided in this section and also find more information on the publication made by Servier in other countries.