Asmens duomenų apsauga

Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje Jūs, kaip duomenų subjektas, turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 1. 1. Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.
 2. 2. Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi UAB “Servier Pharma”.
 3. 3. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.
 4. 4. Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis.
 5. 5. Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje.
 6. 6. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje.
 7. 7. Teisę į duomenų perkeliamumą.
 8. 8. Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.
 9. 9. Teisė nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam. 10. Pateikti skundą priežiūros institucijai, jei manote, kad Jūsų duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nustatytos tvarkos.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, turi pateikti nustatytos formos rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašant elektroniniu kvalifikuotu parašu).

Atsisiųsti prašymą.

Pateikdamas prašymą, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę:

 • - jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
 • - jei prašymas pateikiamas paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją;
 • - jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
 • - jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Jei dėl prašymo sudėtingumo ar prašymų skaičiaus per šį laikotarpį negali būti pateiktas esminis atsakymas, šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais. UAB “Servier Pharma” per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuoja duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į vietinį duomenų apsaugos kontaktinį asmenį duomenutvarkymas@servier.com, tel. 8-(5) 2638628, Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika. Siekiant užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos kontaktinį asmenį paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos kontaktiniam asmeniui.